Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия са валидни, приети и одобрени от Управителя на „РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ” ООД считано от 01.05.2018 г.

Настоящите общи условия имат за свой предмет продажбата на туристически пакети (комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или почивка), предоставяни от Туроператора. Конкретните условия на туристическото пътуване и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за туристическия пакет.

Следва да се има предвид, че понятията пътуващ, турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се използват в смисъла на Закона за туризма на Република България.

Резервации и записване:

Записване е възможно по телефон, имейл или в офиса на Туроператора, чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след предоставяне на данните от лична карта или задграничен паспорт (според избраната дестинация и/или туристически пакет), сключване на договор за туристически пакет и внасяне на депозит. Ако към момента на сключване на Договора, резервацията е със статут (на запитване) се приема, че Договорът е сключен под отлагателно условие, с оглед очаквано потвърждение от Туроператора в срок до 3 / три/ работни дни, а в случай, че липсва такова, Туроператорът ще предложи други възможности, които Пътуващият може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

Необходими документи за записване:

За страни извън ЕС – задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

За страните от Европейския съюз е необходимо само лична карта;

За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Копие от декларацията следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентския офис. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това са за сметка на потърпевшите.

При ученически групи е необходимо да се представи в офиса на фирмата, списък на пътуващите деца с официален печат и подпис на директора.

Туроператорът може да променя преддоговорната информация, като уведоми Пътуващия по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет.

Визи:

За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът може да съдейства на Пътуващия като го консултира и му предоставя необходимите документи в това число (хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка). По искане на Пътуващия и срещу допълнително заплащане, Туроператорът подготвя и внася документите му в съответното посолство, където и когато това е възможно. В този случай Пътуващият е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството лични документи и данни, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите или незаплащането на таксите или неявяването в посолството за лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Пътуващия.

Издаването нa виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Пътуващия такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 82 от ЗТ.

Цени и плащане:

Плащанията по настоящия договор се извършват от Пътуващия в левове по курс - 1,958 лева за 1 евро /EUR/ или по фиксинга на БНБ за деня. В случай на растеж на курса на щатския долар /USD/ или евро /EUR/ към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената по Договора при условията описани по-долу.

Плащания се приемат в брой, с дебитна/кредитна карта или по банков път по сметка на Туроператора  в Райфайзенбанк (България) ЕАД, IBAN:BG61RZBB91551006765175, bic:RZBBBGSF.

Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена.

За резервации за Нова година, други национални празници и специални оферти депозитът е в размер на 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за туристически пакет.

Пътуващият внася депозита в момента на подписването на Договора за туристически пакет, освен ако не е упоменат друг срок.

Окончателното плащане се извършва до 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за туристически пакет. За Нова година и по пакети по национални празници се извършва доплащане на 100% в срок от 31 дни преди отпътуването.

Бакшиши: в много страни е прието по традиция туристите да оставят бакшиш на шофьорите и местните екскурзоводи и пиколо в края на екскурзията. Размерът на бакшиша обикновено е между 1 EUR и 5 EUR на турист на ден.

Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени според условията, сроковете и начина на плащане, упоменати в Договора за туристически пакет.

Права и задължения на страните:

Задължения на Туроператора.

Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Пътуващия.

Туроператорът се задължава да осигури на Пътуващия задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Пътуващия оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, в случай че той закупува пакетно пътуване. Застраховката "Медицински разходи при болест и злополука" може да не се сключи само ако Пътуващият представи на Туроператора сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора туристически пакет.

Туроператорът си запазва правото да променя едностранно клаузи, различни от цената, в Договора за туристически пакет, при условие, че промяната е незначителна. В тези случаи Туроператорът информира Пътуващия по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.

Права на Туроператора.

Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Пътуващият не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Пътуващият е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща. В случай че Пътуващият е внесъл депозит и/или е извършил доплащания до пълната цена, но по вина на Туроператора не се стигне до сключване и изпълнение на договора, реално платените от Пътуващия суми до този момент му се връщат.

Туроператорът си запазва правото да промени превозвача, без промяна в общата цена с друг, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач да изпълни задълженията си.

Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, без промяна в общата цена, заплатена от Пътуващия, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.

Туроператорът си запазва правото да променя местата на настаняване на Пътуващия в превозното средство при автобусни програми и при обективни причини като: настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други.

Туроператорът има право да увеличи договорената обща цена на туристическия пакет в случаи на промяна в:

• цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

• размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

• обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет;

Редът и начинът за преизчисляване на цената в тези случаи са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената. Туроператорът си запазва правото да изисква доплащане от клиента до реалната цена на самолетния билет и при вече заплатена на 100% сумата на пътуването.

Туроператорът уведомява Пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, Туроператорът има сключена Застраховка "Отговорност на туроператора", застрахователна полица № 7500180000113 от 31.01.2018г. валидна от 01.03.2018г. до 28.02.2019г. на ЗК "Групама Застраховане" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Цариградско шосе" №47А, бл.В, ет.3 - телефон 070012332.

Задължения на Пътуващият.

За пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (в това число задграничен паспорт), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.

Ако е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт или валидна лична карта, където е възможно, следва да се представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

Да заплати в пълен размер и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическото пътуване.

Да спазва законите на страната, за която пътува.

Когато възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

За някои програми се изисква подходяща физическа кондиция. Затова е възможно да се изиска да докажете здравословното си състояние преди отпътуването.

При изискване за спазване на условия, поставени от турист с алергии, е необходимо това да се прави в писмен вид в т. ДРУГИ на договора за туристически пакет. При възможност те да бъдат изпълнени туроператорът ще потвърди това в писмен вид или ще анулира пътуването без неустойка. Това изискване може да се постави само първоначално при сключване на договора.

При пътуване по време на бременност се изисква писмено потвърждение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма.

Права на Пътуващият.

В разумен срок, но не по-малко от 15 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. За да се възползва от това си право, Пътуващият следва да изпрати уведомление до Туроператора на траен носител. В този случай и лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето, за които Туроператорът информира лицето, което прехвърля правата. Лицето, на което се прехвърля договора декларира върху същия, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Лицето, което прехвърля договора декларира върху същия, че прехвърля всички права и задължения по него. Пътуващият е наясно, че съществува обективна невъзможност за прехвърляне на договора за туристически пакет, когато поради изисквания на превозвачите или мястото за настаняване е невъзможна смяна на името.

Да се свърже по всяко време с „Роял травел София“ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул.„Мария Луиза”№67А, партер, телефон +359899993083, електронна поща office@royaltravelbg.com, за да потърси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.

Отговорност на Страните.

Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, Туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

•             това не е възможно;

•             е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги;

Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на Пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на Пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.

Горната граница на отговорността на Tуроператора за вреди, причинени на Пътуващия вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е минималната възможна във връзка с чл. 91, ал. (5) от ЗТ.

Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет, като отмени пътуването и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в Договора за туристически пакет, и Туроператорът е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора в следните срокове:

поне 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

поне 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

поне 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Туроператорът не дължи обезщетение, когато докаже, че несъответствието на предоставените услуги с договора за туристически пакет, се дължи на:

•             Пътуващия;

•             отказ на упълномощените органи да издадат виза на Пътуващия;

•             недопускане от страна на митническите и гранични служби Пътуващият да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

•             трето лице, несвързано с предоставяне на включените в договора за туристически пакет туристически услуги и не може да се предвиди или да се предотврати;

•             непреодолими и извънредни обстоятелства;

В случай на възникване на обстоятелство по предходната точка, Туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай Пътуващият няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.

Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 %, Туроператорът съобщава съответната промяна на пътуващия без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. Пътуващият се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от 7 /седем/ работни дни преди началната дата на пътуването. В случаи че Пътуващият не предостави отговор на Туроператора в посочения срок, се счита, че Пътуващият е съгласен и приема предложените промени.

В случай че Пътуващият не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при същите или по-добри условия. Ако Пътуващият не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 14 - дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за промяна на основна характеристика на Договора.

Пътуващият декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост.

Специални изисквания:

Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания преди да сключите договор за туристически пакет, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място.

Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договора за туристически пакет се задължава да уведоми агенцията в писмен вид.

Настаняване:

Туристите се настаняват в хотели категория от 5* до 2*, което е посочено конкретно за всяка програма. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, но се различава в отделните страни. Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 – 15.00 часа, а освобождаването на стаите след 10.00 - 12.00 часа в деня на отпътуването и зависят от конкретните политики в избрания хотел. Туроператорът може предварително да е уведомил Пътуващия за друг по-ранен час на отпътуване, с който последният следва да се съобрази.

Пътуващият следва да има предвид, че преди настаняване или след напускане, съобразно обявените часове, не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

При настаняване на трима души в стая с три легла, не се гарантира наличието на стандартни три легла, т.к. третият човек ползва отстъпка от цената.

Ако туристът пътува самостоятелно и желае да бъде настанен в единична стая, доплаща разликата в цената на стаята.

В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се остават хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видео канал, тези услуги се заплащат допълнително на рецепцията преди напускането на хотела.

Туроператорът не носи отговорност за загубени или забравени ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

При хранене на блок маса, включително закуска, не се разрешава изнасяне на храна извън ресторанта на хотела. При неспазване на това изискване хотелите налагат глоби.

При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.

Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на закуска, обяд или вечеря се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиентът да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.

Климатиците не винаги са със самостоятелно регулиране, а са централно обслужвани.

Настаняване на 1-ви или по-висок етаж се гарантира само след предварително заявяване, след допълнително заплащане и изрично потвърждение в писмен вид от страна на туроператора.

Стаи с изглед море/езеро/парк/градина/басейн/или друго/ се гарантират при наличие на такива единствено след предварително заплащане от клиента и потвърждение на туроператора.

Достъп до интернет с неограничен лимит се предлага при техническа възможност на хотела и предварително заплащане от клиента и съответно потвърждение от туроператора.

Транспорт и багаж:

Цените на всички програми включват международните полети в икономична класа. Всички вътрешни полети са включени в цената на Вашата екскурзия/почивка, освен ако не е посочено друго.

Часовете на полетите ще научите при резервацията. При дадени обстоятелства са възможни промени в часовете на полета. Когато резервирате екскурзия, нейното потвърждение ще съдържа подробности за полета, които обаче могат да претърпят промени. Агенцията не носи отговорност при промени на полетно разписание от страна на авиокомпанията, направени след извършена резервация. След настъпила промяна на полетното разписание агенцията е длъжна да Ви уведоми своевременно, като това не е основание за отказ от пътуване.

Възможни са закъснения на полети, както преди отпътуването, така и по пътя към началния пункт на програмата или обратното пътуване, по най-различни причини като лошо време, технически проблеми, промени в полетния график в последната минута, проблеми на безопасността или други. Всяка авиокомпания има различна политика при такива ситуации в зависимост от закъснението. Повечето раздават ваучери за храна и напитки, осигуряват настаняване за своите пътници при по-големи закъснения.

Трябва да се явите на летището за проверка поне 2 часа преди часа на полета, отбелязан на билета. На много летища не се излъчват гласови съобщения и е необходимо да следите компютърните табла за указания. При закъснение или анулиране на полет туристът следва незабавно да уведоми туроператора с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.

За всяка авиокомпания са в сила изисквания за максимално допустимо тегло на багажа, посочено във всяка програма. Подгответе багажа си в компактно състояние. В случай на промяна на максимално допустимото тегло на багажа за конкретна авиокомпания, агенцията ще Ви уведоми своевременно. Подобна промяна не може да бъде причина за отказ от пътуване.

За екскурзиите, които се осъществяват с автобуси ***/****  - оборудвани с климатик, видео система, мини бар, хладилник, машина за топли напитки/, лицензирани за пътуване в чужбина. Настаняването в автобусите се извършва по списък в съответствие с реда на записване за екскурзията.

По време на пътуването в превозното средство не се пуши и се изисква спазване на правилата за хигиена и безопасност.

За всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг за багажника и 5 кг ръчен багаж. Подгответе багажа си в компактно състояние.

Анулации и неустойки

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Пътуващия, независимо от причините, Туроператорът удържа следните такси за прекратяване на Договора:

1. за групови самолетни екскурзии в ОАЕ и Йордания, Ливан, Индия, Непал, Бутан, Шри Ланка, Мавриций, Индонезия, Тайланд, Виeтнам, Камбоджа, Китай, Япония, САЩ, Мексико, Куба, както и при Средиземноморски круизи с водач на български език: от деня, следващ деня на резервацията до 46 дни преди датата на заминаване – 35% от основната цена на екскурзията;  от 45 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на екскурзията.

2. за групови самолетни екскурзии с водач на български език в Китай, Хонконг и Макао, Виетнам, Камбоджа, Мексико, Дубай и Нова Зеландия и Австралия: от деня, следващ деня на резервацията, до 91 дни преди датата на заминаване – 35% от основната цена на екскурзията; от 90 ден до 61 ден преди датата на отпътуване – 50% от общата цена на екскурзията; от 60 ден до деня на отпътуване – 100% от общата цена на туристическия пакет.

3. за групови самолетни екскурзии в страни от ЕС, Швейцария, Норвегия, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Израел и Мароко; групови самолетни почивки в Испания, Италия и Португалия: от деня, следващ деня на резервацията до 31 ден преди датата на заминаване – 50% от основната цена на екскурзията, от 30 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на екскурзията.

4. за индивидуални самолетни екскурзии и/или почивки: от деня, следващ деня на резервацията, до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – 20% от основната цена на екскурзията; от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на екскурзията; от деня на издаване на самолетния билет до 46 ден преди датата на заминаване – 50% от общата цена на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси, от 45 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на екскурзията, включваща стойността на самолетния билет и летищните такси.

5. в случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%.

Посочените неустойки са в сила, освен ако в конкретната програмата не е посочено друго.

6. Срок, в който потребителят трябва да уведоми агенцията, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: от деня, следващ деня на записването, до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-тия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

7. от 14 дни до преди датата на пътуването или при неявяване - 100% от общата стойност на пътуването.

Спорове и рекламации.

Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.

Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

В случаи на промяна на времето на изпълнение или съдържанието на услуги, които се изпълняват от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им – самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, жп. билети, Туроператорът съдейства, за да се запази максимална част от туристическата програма. В подобни случаи взаимоотношенията с клиента се основават на конкретните условия, описани в превозните документи.

В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на Договора за туристически пакет, Пътуващият се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

В случай, че претенциите на Пътуващия, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Пътуващият има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора, писмено или устно в срок от 14 дни от завръщането си, в офисите на Туроператора. Пътуващият е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Туроператорът уведомява Пътуващия за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

В случай че Пътуващият сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Пътуващият сам урежда завръщането си.

Туроператорът не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

Услуги, които не са консумирани по вина на туриста, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

Туроператорът не носи отговорност: в случай на откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, дали са запознати с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случай че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

Туроператорът не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.

Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

 

„Роял Травел София” ООД предлага срещу доплащане, застраховка „Отмяна на пътуване”. При желание от страна на Портребителя да сключи такава застраховка, той трябва да го заяви при записването си. Общите условия относно застраховката можете да намерите на сайта: royaltravelbg.com

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Научете повече.